Personalizēto pastmarku pasūtīšanas noteikumi

1. Vispārīgais jautājums

Noteikumi nosaka tos ar personalizēto pastmarku "Mana Pastmarka" (turpmāk tekstā - MP vai Prece) saistītos jautājumus, kurus nereglamentē Pasta likums, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek izgatavotas personalizētās pastmarkas pēc klientu pasūtījumiem, apstiprināti vai noraidīti uz personalizētājām pastmarkām izvietojamie attēli, apmaksas veikšanu un klienta atteikšanos no pasūtījuma.

2. Pasūtījuma priekšmets.

2.1. "Mana Pastmarka"

2.1.1. "Mana Pastmarka" ir VAS "Latvijas Pasts" (turpmāk tekstā - Pasts) individuāli izveidota pastmarka pasūtītājam (turpmāk tekstā - Klientam). Tā tiek veidota no pret viltojumiem drošas "Pamata markas" (sudrabotā krāsā) ar fiksētu rāmīti, uz tās ir uzraksts "Latvija" mainīgā krāsā un nominālvērtības norāde 1.00 vai 1.54 EUR, kā arī apdrukājams tukšais laukums. Uz apdrukājamā tukšā laukuma Klients var ievietot digitāli noraidītu attēlu (turpmāk tekstā - Attēls). Pasts neveic attēla tālāku pēcapstrādi.

Pasts 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas un tā apstirināšanas brīža piegādā klientam MP.

MP tiek drukāta lapās pa 20 (divdesmit) eksemplāriem katrā, pie kam katrā pasūtījumā iespējams izmantot tikai 1 (viena) Attēla motīvu.

Minimālais pasūtījuma apjoms ir 1 lapa (t.i. 20 eks. MP).

Aizliegts izvietots uz MP attēlus, kas aizliegti ar Latvijas Republikā pastāvošiem normatīviem aktiem un Latvijas Republikai saistošajām Eiropas direktīvām, tajā skaitā, bet ne tikai - rasu, etnisko vai nacionālo naidu kurinošus attēlus, erotiska un pornogrāfiska rakstura attēlus, dažāda veida diskriminējošus vai uz vardarbību, valsts iekārtas gāšanu, reliģisku konfrontēšanu vērstus attēlus. Kā arī aizliegts izmantot attēlus ar Latvijas Republikas valsts oficiālajiem simboliem (Latvijas Republikas ģerbonis, pilsētu un novadu ģerboņi), aizsargātas preču reģistrācijas zīmes to atvasinājumus un attēlus, populāru personu attēlus bez šo personu vai viņu pārstāvju rakstiskas atļaujas, Latvijas Pasta izdoto pastmarku kopijas to atvasinājumus un attēlus.

Pasts atstāj sev tiesības atteikt MP ražošanu ar Attēla motīvu, neminot iemeslus. Papildus iepriekš noteiktajam, tiek atteikti MP motīvi, kas neatbilst sabiedrībā pastāvošajām morāles un ētikas normām, veicina nepareizu, izkropļotu un/ vai maldīgu izpratni par cilvēciskajām vērtībām, tiesībām un brīvībām, kā arī tādi, kas kā citādi neatbilst vai ir pretrunā ar pastāvošo likumdošanu. Atteikuma gadījumā Klients saņem Pasta rakstisku apliecinājumu elektroniskā pasta formātā vai vēstulē.

Attēls jebkurā gadījumā netiek atgriezts Klientam, taču Pastam to nav tiesības bez Klienta rakstiskas piekrišanas izmantot.

2.1.2. MP izmēri

Kopējais izmērs:

45.00 x 35.50 mm horizontālais formāts;

35.50 x 45.00 mm vertikālais formāts.

Attēla izmērs:

38.00 x 23.00 mm horizontālais formāts;

29.00 x 31.00 mm vertikālais formāts.

Lapas izmērs: A4 (210 x 297 mm).

2.1.3. Prasības Klienta digitāli nosūtītajam attēlam:

Metiens līdz 10 000 gab.:

* datu formāts: JPG, RGB krāsu mods;

* izšķirtspēja: minimālā izšķirtspēja 300 dpi, maksimālais lielums 5 MB.

Metiens vairāk par 10 000 gab.:

* kontaktēties ar mums.

2.1.4. Tikai veicot MP pasūtījumu, kas pārsniedz 10 000 gab., pēc Klienta vēlmes var notikt pārrunas par dekoratīvo krāsu izvēli vai arī iespējams vienoties par precīzu krāsu toņu izvēli (īpaši, drukājot logo). Izmantojot dekoratīvās krāsas, piegādes termiņš pagarinās, ņemot vērā maksimāli pieļaujamas 2 korektūras fāzes (izmaiņu veikšana MP dizainā). Papildus korektūras attiecīgi pagarina piegādes laiku un izgatavošanas izmaksas. Attēla piegāde notiek ar elektroniskā pasta vai ārējo datu nesēju (CD utml.) palīdzību, Pasts neveic attēla tālāku pēcapstrādi.

2.1.5. MP apmaiņa pret citas vērtības markām nav iespējama.

2.2. MP pasūtīšana

2.2.1. MP pasūtīšana metienā līdz 10 000 gab. notiek pasūtījuma platformā www.manapastmarka.lv, augšupielādējot attēlu.

2.2.2. Veicot pasūtījumu, Klients apliecina, ka viņam pieder visas iespējamās šī attēla autortiesības un blakustiesības un/ vai patenta tiesības utml. Ja uz attēla ir atainotas citas personas, Klients, veicot pasūtījumu, apliecina, ka tās ir piekritušas sava vizuālā attēla pavairošanai un publiskošanai uz MP. Ja attēlā ir cita veida motīvi vai informācija, Klients apstiprina, ka viņam ir visas šī attēla publicēšanai, pavairošanai un apstrādei nepieciešamās tiesības šādām darbībām.

2.2.3. Aizliegts izvietots uz MP attēlus, kas aizliegti ar Latvijas Republikā pastāvošiem normatīviem aktiem, tajā skaitā, bet ne tikai - rasu, reliģisko, etnisko vai nacionālo naidu kurinošus vai uz vardarbību vērstus attēlus, erotiska un pornogrāfiska rakstura attēlus, dažāda veida diskriminējošus attēlus, kā arī trešo personu attēlus bez to rakstiskas piekrišanas. Tā pat aizliegts ietvert MP motīvus un/ vai attēlus, kas neatbilst sabiedrībā pastāvošajām morāles un ētikas normām, veicina nepareizu, izkropļotu un/ vai maldīgu izpratni par cilvēciskajām tiesībām un brīvībām.

2.2.4. Klients bez maksas nodod Pastam tiesības apstrādāt un pavairot minēto attēlu pasūtītās MP ražošanas un realizācijas nolūkā.

2.2.5. Pēc Klienta viennozīmīgas piekrišanas Pasts izmanto konkrētās MP attēlu šī pakalpojuma piedāvājuma popularizēšanai, publicējot to bez konkrētiem pasūtījuma datiem (metiens, izdošanas laiks, nominālvērtība utt.) vai citu uz personu attiecinātu informāciju. Šo piekrišanu Klients var atsaukt jebkurā laikā, taču ar to nevar tikt atsaukta jau publiskota informācija.

3. Piegāde

3.1. Piegādes Latvijas Republikas teritorijā notiek ar "ExpressPasts" kurjeru starpniecību sūtījumu veidā, nogādājot sūtījumu Klienta norādītajā piegādes adresē.

3.2. Piegāde uz ārzemēm notiek ierakstīto sūtījumu veidā, nogādājot sūtījumu Klienta norādītajā piegādes adresē.

3.3. Klients ir atbildīgs par Preces piegādes adreses pareizību un viņa pienākums ir bez attaisnojoša iemesla nenovilcināt Preces pieņemšanu, par ko Klients aizpilda un paraksta attiecīgu sūtījuma piegādes apliecinājumu. Klienta nepamatots atteikums pieņemt piegādāto Preci, piegādes Latvijas Republikā gadījumā, neparakstot kurjera iesniegto piegādes dokumentu, savukārt piegādes ārzemēs gadījumā, neparakstot attiecīgu piegādes apliecinājumu, Klients netiek atbrīvots no Preces apmaksas pienākuma pilnā apmērā. Par pamatotu atteikumu tiek uzskatīti gadījumi, ja pasūtījuma piegādes adrese un/ vai Klienta nosaukums neatbilst Klienta norādītajiem datiem.

4. Atkāpšanās tiesības.

Atkāpšanās paziņojums.

MP gadījumā atkāpšanās nav iespējama, jo tā tiek gatavota pēc Klienta norādītās specifikācijas un ir pielāgota Klienta personiskajām vēlmēm, izņemot gadījumus, kad Pasts faktiski nav veicis jebkādas darbības MP sagatavošanas un izgatavošanas uzsākšanai, saņemot Pasta rakstisku piekrišanu MP atkāpšanās paziņojumam.

5. Pakalpojuma sniegšanas traucēkļi/zaudējumu segšana.

Pamatojoties uz monitoru dažādiem krāsu iestatījumiem un citu ārējo informācijas nesēju atšķirībām, pastāv nelielas pasūtīto un izdrukāto MP krāsu atšķirības iespējas. Īpaša vērība jāpiegriež baltās krāsas izmantošanai attēlos, jo MP tiek apdrukātas četru krāsu standartā (CMYK - dzeltenā, sarkanā, zilā un melnā.).

Šajā gadījumā Klientam nav tiesības uz Preces nepieņemšanu, garantiju vai zaudējumu segšanu.

5.1. Garantija pie stipriem bojājumiem vai sliktas izpildes.

5.1.1. Slikta izpilde.

Ja pasūtītās Preces netiek piegādātas atbilstoši pasūtījumam (slikta izpilde – nodrukātas pāri pamatrāmim vai nepareizi nopozicionēts attiecībā uz attēla slīpumu vai būtiskas drukas kļūdas), Klientam ir tiesības pieprasīt atkārtotu to Preču piegādi, kuras būtiski atšķiras no pasūtījumā norādītajām. Izņēmums šajā gadījumā ir nelielas pasūtīto un izdrukāto MP krāsu atšķirības, kā arī nebūtiskas novirzes no attēla pozicionēšanas apdrukājamajā tukšajā laukumā fiksētā rāmja ietvaros. Ja atkārtota piegāde nav iespējama vai Pastam jāveic neatbilstoši liels ieguldījums, Pasts var atgriezt Klienta iemaksāto naudu par bojāto vai neatbilstoši pasūtījumam izpildīto pasūtījuma daļu. Strīdus gadījumos, kas saistīti ar izgatavoto MP kvalitāti un atbilstību pasūtījumam, tiek izveidota ekspertu - lietpratēju komisija, katrai pusei ieceļot savu pārstāvi, kuri kopīgi izvēlas trešo ekspertu-lietpratēju - komisijas vadītāju, kas pieņem lēmumu par izgatavoto MP atbilstību pasūtījumam un šajā nozarē pastāvošajām kvalitātes prasībām. Ekspertu komisijas izdevumus sedz tā puse, kuras viedokli ekspertu komisija atzinusi par nepamatotu.

5.1.2. Pasūtījums.

Ja Klientam MP piegāde ir veikta, jebkuras pretenzijas par pasūtījumu, tajā skaitā, kvalitātes prasību neievērošanu, nokavējumu ir rakstiski jāpaziņo Pastam (10) desmit darba dienu laikā, skaitot no Preces pieņemšanas, ko pamato attiecīgā sūtījuma saņemšanas apliecinājums . Ja Klients šajā termiņā to nav darījis, tiek uzskatīts, ka pasūtījums izpildīts atbilstoši Klienta interesēm, kas liedz celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā.

5.2. Klienta tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.

5.2.1. Pasts, tā vainojamas rīcības rezultātā, atbild tikai par Klientam izraisītajiem tiešajiem zaudējumiem, īpaši nesavlaicīgā pasūtījuma izpildē (piegādes kavējums pārsniedz desmit darba dienas) vai pasūtījumam neatbilstošu preču piegādē.

5.2.2. Pasta atbildības apmērs par Klientam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ir ierobežojams tādā apmērā, kādā par šo pasūtījumu Klients ir veicis samaksu.

5.2.3. Ja piegāde tiek aizkavēta no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu (nepārvarama vara), piemēram, bet ne tikai, ugunsgrēks, dabas stihijas, orkāns, jebkāda veida karadarbība, terora akti, okupācija, embargo, streiki, atbildīgo institūciju izdoti saistoši tiesību akti, Pasts esošo iespēju robežās turpina Preces izgatavošanas un piegādes izpildi, bet, ja tāda nav iespējama, rakstiski paziņo Klientam par nepārvaramas varas iestāšanos, iesniedzot apliecinošus dokumentus.

5.3. Pasta tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu.

Ja tiek aizskartas kādas trešās personas ar tiesību aktiem aizsargātas tiesības un intereses, ko izraisījusi MP ražošana, realizācija vai MP publicēšana, Klientam pilnīgi jāuzņemas visa ar to saistītā aizstāvība un zaudējumu segšana, pilnībā atbrīvojot Pastu no šā pienākuma, kā arī novēršot jebkādas iespējamās prasības/pretenzijas vai protestus pret Pastu.

6. Preces cena.

6.1. Preces cena sastāv no nominālās vērtības un izmaksām, kas saistītas ar Preču izgatavošanu un piegādi Klientam. Pasta sniegtais pakalpojums "Mana Pastmarka" saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

6.2. Klientiem saskaņā ar šiem noteikumiem veicot MP pasūtījumu metienā līdz 10 000 gab., Preces cenā tiek iekļauta 4 krāsu druka, savukārt veicot MP pasūtījumu metienā 10 000 gab, un vairāk, un/vai papildus izmantojot dekoratīvās krāsas, Preces cenā tiek iekļauta 4 krāsu druka, kā arī 2 korektūras fāzes. Katra tālāka korektūras fāze, kā arī katra nākamā krāsa tiek papildus iekļauta Preces cenā.

7. Maksājumi.

7.1. Klientam ir jāveic samaksa Pastam par saskaņā ar šiem noteikumiem veikto MP pasūtījumu pamatojoties uz Pasta izrakstīto rēķinu un tajā noteiktajā termiņā. Tikai pie nosacījuma, ja Pasta norādītajā norēķinu kontā bankā Klients ir ieskaitījis maksu par MP pasūtījumu, ko apliecina bankas izsniegtais maksājuma uzdevums, Pasts veic MP pasūtījuma izpildi.

7.2. Gadījumā, ja Klients neveic MP pasūtījuma apmaksu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām un ja starp Pastu un Klientu nav tikušas noslēgtas rakstiskas vienošanās par citādu maksājumu veikšanas kārtību nekā ir noteikta šajos noteikumos, Klienta veiktais MP pasūtījums tiek anulēts.

7.3. Pasta izrakstītais rēķins Klientam par veiktā MP pasūtījuma apmaksu tiek sagatavots elektroniski un tas derīgs bez paraksta.

8. Privātuma politika
Tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, VAS “Latvijas Pasts” iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. 

Ar VAS “Latvijas Pasts” Privātuma politiku varat iepazīties šeit http://pasts.lv/lv/par_mums/par_latvijas_pastu/privatuma_politika/

Ja Jums ir kādi jautājumi par iepriekš minēto, lūdzu sazinieties ar VAS “Latvijas Pasts”, izmantojot e-pastu info@pasts.lv  vai tālruni 27008001 vai 67008001.